Odense, Svendborg, Albertslund og Farum

PRIVATLIVSPOLITIK – DANICA GODKENDT REVISIONSFIRMA APS & DANICA RÅDGIVNING APS

INTRODUKTION

Som dataansvarlig virksomhed ligger databeskyttelse Danica Revision meget på sinde. Vi værner om de personoplysninger, som vi håndterer, og vi sikrer os, at vi lever op til databeskyttelseslovgivningen.

Vi giver de personer, som vi behandler oplysninger om (”de registrerede”), informationer om vores databehandlinger og om de rettigheder, som man har som registreret person.

I denne privatlivspolitik beskriver vi vores behandling af dine oplysninger.

DEN DATAANSVARLIGE VIRKSOMHEDS INDENTITET OG KONTAKTOPLYSNINGER

Du kan kontakte os via nedenstående kontaktoplysninger. Den afdeling, som du har den primære kontakt med, er dataansvarlig for behandling af de personoplysninger, der behandles om dig.

Danica Godkendt Revisionsfirma ApS
Tlf.:                         +45 60 88 63 34
E-mail:                   eb@danicarevision.dk
Adresse:               Egegårdsvej 20, 5260 Odense S

CVR:                       37 60 36 86

Danica Rådgivning ApS

Tlf.:                         +45 60 88 63 34
E-mail:                   eb@danicarevision.dk
Adresse:               Rørvang 11, 2620 Albertslund

CVR:                       40 07 89 16

FORMÅL

Formålet med behandlingen af personoplysningerne er at levere en given ydelse, rådgive, fakturere eller afgive en revisionserklæring i medfør af særlovgivning på revisionsområdet, og dermed opfylde den aftale, vi har indgået med vores kunder.

VI INDSAMLER PERSONOPLYSNINGER

Vi indsamler en række forskellige personoplysninger for at varetage samarbejdet med vores kunder. Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger:

  • Navn, e-mail, adresse, tlf.nr.
  • Virksomhedsdata; CVR nr., oplysninger om drift, produktionsforhold, ejerforhold, økonomioplysninger og kontooplysninger.
  • CPR-nr. og autorisationer.
  • Særlige personoplysninger; I særlige tilfælde, kan vi modtage følsomme oplysninger, som helbredsoplysninger, fagforeningstilhørsforhold, religion mv., uden at dette er formålet med behandlingen. Vi indhenter, opbevarer og videregiver alene disse oplysninger i det omfang, det er nødvendigt.

Vi bestræber os på at sikre, at alle personoplysninger, vi behandler, er korrekte og opdaterede. Vi beder dig derfor om altid at underrette os om eventuelle ændringer i dine personlige forhold af relevans for os, således at vi kan sikre, at dine personoplysninger er opdaterede.

  • Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:
  • Direkte fra den pågældende kunde.
  • Offentlige erhvervsregistre, såsom CVR, pengeinstitutter, offentlige myndigheder,
  • Den pågældende kundes andre rådgivere, advokater, lønbureau, forsikringsselskaber, pensionsselskaber mv.

RETSGRUNDLAG

Danica Revision behandler udelukkende dine personoplysninger i det omfang det er nødvendigt i forbindelse med dit forhold til os, eller hvor det er nødvendigt i henhold til gældende ret.

Retsgrundlaget er databeskyttelsesloven § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra a, b og c og databeskyttelsesloven § 7, stk. 2, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 9, stk. 2, litra b.

OPBEVARING AF OPLYSNINGER

Oplysninger, som er indsamlet for at kunne levere ydelser til vores kunder, opbevares som udgangspunkt i 10 år regnet fra opgavens afslutning, medmindre særlige forhold betinger en kortere eller længere tids opbevaring. Bogførings- og regnskabsmateriale opbevares i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som materialet vedrører, jf. bogføringsloven § 10, stk. 1.

VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

Som en del af de opgaver vi laver, videregiver vi personoplysninger til offentlige myndigheder (SKAT mv.) og visse service-udbydere som eksempelvis lønbureauer, onlinebogføring mv.

Dine personoplysninger vil kunne blive genstand for en aktindsigt efter forvaltningslovens regler, hvorved oplysning om dit navn, virksomhed og stillingsbetegnelse kan blive udleveret til anden side.

DINE RETTIGHEDER

Du har efter lovgivningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af personoplysninger om dig. Du kan gøre brug af dine persondatarettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst i denne privatlivspolitik.

Når du har anmodet om at få adgang til de personoplysninger, vi har registreret om dig, at få dem rettet eller slettet, eller hvis du har gjort indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi, om det er muligt at imødekomme dit ønske. Vi giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse.

Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.

Ret til berigtigelse: Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvad de skal rettes til.

Ret til sletning eller ”retten til at blive glemt”: Vi sletter persondata, når de ikke længere er nødvendigt at opbevare dem. I særlige tilfælde har du ret til at få specifikke oplysninger om dig slettet, inden tidspunktet for vores almindelige sletning indtræffer. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet.

Ret til begrænsning af behandling: Hvis du ikke er enig i de oplysninger, som vi har registreret eller på anden vis behandler, kan du anmode os om at begrænse behandlingen af oplysningerne, indtil vi har haft mulighed for at fastslå, om oplysningerne er korrekte. Du kan også anmode om begrænsning i stedet for sletning, hvis du mener vores behandling af oplysningerne er ulovlig, eller hvis du mener vi ikke længere har brug for oplysningerne, eller hvis du mener, at dine legitime interesser går forud for Danica Revisions legitime interesser som dataansvarlig.

Ret til dataportabilitet: Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger og ret til at anmode om, at personoplysningerne overføres fra én dataansvarlig til en anden.

Ret til indsigelse: Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af oplysninger om dig. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af oplysningerne.

Ret til at klage: Hvis du ikke er tilfreds med vores svar, kan du klage til Datatilsynet. Det gælder generelt, at hvis du er utilfreds med den måde, dine personlige oplysninger er blevet behandlet på, kan du klage til Datatilsynet, som derefter undersøger sagen og træffer en afgørelse. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.